Jak to działa?1. Zarejestruj się w systemie, klikając link "Rejestruj" u góry po prawej stronie.

2. Uzupełnij formularz rejestracyjny

3. Odbierz e-mail potwierdząjacy rejestrację

4. Kup bilet w systemie

5. Opłać bilet

6. Bilet pobierzesz po kliknięciu na link, który otrzymasz na e-mail podany podczas rejestreacji

Uwaga: Istnieje możliwość płatności w ratach w Alior Bank oraz mBank przy zakupach powyżej 300złRegulamin

I. DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE1. Ilekroć niniejszy Regulamin stanowi o:

a) „Organizatorze” – należy przez to rozumieć: Instytut Wiedzy Waleologicznej z siedzibą w Plewiskach (62-064 Plewiska) przy ul. Grunwaldzkiej 519B/6, NIP 753 100 53 87, REGON 003537551, tel. 693 160 910, e-mail: recepcja@iww.pl

b) „Kliencie” – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zdolną do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa w Serwisie, na warunkach określonych w Regulaminie,

c) „Imprezie” – należy przez to rozumieć organizowane przez Organizatora wydarzenia z zakresu prowadzonej przez Organizatora działalności,

d) „Serwisie” – należy przez to rozumieć serwis internetowy zamieszczony pod adresem internetowym biletdozdrowia.pl,

e) „Regulamin” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.


2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, zasady dokonywania zwrotu ceny biletu zakupionego w Serwisie oraz zasady reklamacji dotyczące Imprez organizowanych przez Organizatora.
3. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
4. Organizator prowadzi biuro obsługi klienta mieszczące się w Plewiskach (62-064 Plewiska) przy ul. Grunwaldzkiej 519B/6.


II. ZAKUP BILETÓW


1. Rezerwacja miejsca oraz sprzedaż biletu jest zobowiązująca dla Serwisu oraz Organizatora wydarzenia dopiero po otrzymaniu wpłaty na konto Organizatora. W tytule Klient zobowiązany jest podać: numer zamówienia, imię i nazwisko osoby kupującej bilet.
2. Zapłaty za zakupiony przez Serwis bilet można dokonać:

a) jednorazowo, poprzez system przelewy24 z wykorzystaniem karty kredytowej,

b) jednorazowo, poprzez płatność e-przelewem, uiszczając opłatę w całości w terminie 3 dni od zakupu biletu przez Serwis,

c) uiszczając zadatek w wysokości 25% wartości zakupionego biletu w terminie 3 dni od zakupu biletu w Serwisie oraz dokonując zapłaty pozostałej wartości zakupionego biletu tj. 75% najpóźniej przed dniem Imprezy.


3. Klient wybiera formę płatności przed dokonaniem zakupu biletu.
4. Zakupiony przez Serwis bilet upoważnia do udziału w imprezie jedynie w wypadku dokonania zapłaty przed rozpoczęciem imprezy.
5. Za chwilę zapłaty uznaję się moment zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Organizatora.
6. Klient może w terminie 7 dni od dnia dokonania całości zapłaty ceny biletu wystąpić do Organizatora o wystawienie na jego rzecz Rachunku.


III. ODBIÓR BILETÓW


1. Bilety zakupione zostają wysłane na e-mail podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.
2. Każdy bilet ma unikalny numer, który jest przypisany do osoby.
3. Bilet(y) należy wydrukować i okazać w dniu imprezy osobom sprawdzającym bilety.
4. Organizotor nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił dane otrzymanego biletu (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).


IV. REKLAMACJE I ZWROTY BILETÓW


1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora należy zgłaszać na adres e-mail recepcja@iww.pl lub pocztą na adres:
ul. Grunwaldzka 519B/6
62-064 Plewiska

w ciągu 7 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych Klienta składającego reklamację:

a) imię i nazwisko/nazwa,

b) adres zamieszkania/siedziby i adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej,

d) przedmiot reklamacji,

e) dokładny opis reklamowanej usługi,

f) przyczynę reklamacji.


3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane w ustępie 2, a także reklamacje zawierające niecenzuralne i obelżywe słownictwo, nie będą uwzględniane.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w przeciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient składający reklamację zostanie poinformowany w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
6. Aby dokonać zwrotu kupionych biletów należy wysłać takie żądanie drogą elektroniczną na adres recepcja@iww.pl.
7. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni – zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827 z dn. 30 maja 2014 r.
8. Zwrot nie zostanie przyjęty w razie wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w pkt. 6 później niż na 3 dni przed planowaną datą Imprezy, z zastrzeżeniem pkt 10.
9. Zwrot pieniędzy za bilety zostanie przekazany na rachunek, z którego dokonano przelewu ewentualnie na rachunek karty kredytowej, której użyli Państwo do zakupu biletów, o ile pisemnie rezerwujący nie wskaże innego nru rachunku bankowego.
10. W przypadku odwołania, zmiany programu, miejsca wydarzenia lub godziny rozpoczęcia wydarzenia, Serwis może dokonać zwrotu kwoty za bilety odpowiednio na rachunek karty kredytowej lub rachunek bankowy/wskazany przez klienta za pośrednictwem e-maila na adres: recepcja@iww.pl do 14 dni.
11. W przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży, bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem dowodu zakupu.
12. Serwis nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która została odwołana oraz w przypadku zmiany daty lub programu, godziny rozpoczęcia oraz miejsca imprezy.

V. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAKUPU BILETÓW W SERWISIE.


1. Przed dokonaniem zakupu należy dokonać rejestracji na stronie www.biletdozdrowia.pl/rejestracja.
2. Po dokonaniu rejestracji na skrzynkę podaną w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link potwierdzający rejestrację.
3. Po dokonaniu wyboru biletów z oferty Serwisu, należy wpisać ilość zamawianych biletów. Po tej czynności można dodać bilet (y) do koszyka, a następnie zrealizować zakup.
4. Podczas zakupu Klienci będą proszeni o wybór płatności.


VI. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAKUPU BILETÓW W SERWISIE.


1. Po dokonaniu zakupu biletów z oferty Serwisu i dokonaniu płatności Klienci otrzymują bilet drogą e-mailową.
2. Po dokonaniu płatności Organizator kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia faktu płatności.
3. Numery kont bankowych, na które należy wysyłać przelewy za zakup biletów są widoczne po wyborze płatności oraz przychodzą zawsze po zakupie na podany przez Klienta adres e-mail.
4. Serwis nie odpowiada za skutki przesłania pieniędzy na inne konto niż podane w mailowym potwierdzeniu rezerwacji, o którym mowa w pkt 3.


VII. DANE OSOBOWE KLIENTÓW


1. Wszelkie dane osobowe wprowadzone do Serwisu podczas rejestracji są i będą wykorzystywane w celu wykonania umowy kupna sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej w celach przekazywania informacji o usługach, promocjach i produktach oferowanych przez Instytut Wiedzy Waleologicznej. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.
2. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania.
3. Każda rejestrująca się w Serwisie osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb zrealizowania zakupionych biletów oraz marketingowych firmy Instytut Wiedzy Waleologicznej działającej pod adresem: 62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 519 B/6 NIP 753 100 53 87, REGON 003537551, tel. 693 160 910, e-mail: recepcja@iww.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).

PolecamyInstytut Wiedzy Waleologicznej, 62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 519B/6, NIP 7531005387, REGON 003537551, tel. 693 160 910, e-mail: recepcja@iww.pl
All rights reserved 2015.